اعضای شورای سیاستگذاری

1-     دكتر علي شامل دبيرهيات امناي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل

2-     حجت اله درخشان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال

3-     دكتر محمدرضاشادمنامن معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خلخال

4-     دكترمحمدضعيفي زاده رئيس شورا ي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل

5-     مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل

6-      ستاري رئيس اداره تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعي شهرستان خلخال

7-     مهندس بقيت اله بابايي رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان خلخال

8-     محمدعلي پور مديرپژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال

            9-سالار معصومي مسئول دبيرخانه جشنواره و دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال