تاریخ های مهم جشنواره


1-     مهلت ارسال طرح ها    95/04/20

2-     اعلام نتايج داوري     95/04/25

3-     استقرار طرح هاي پذيرفته در نمايشگاه دستاوردهاي ژ‍وهش و فناوري جشنواره    95/04/27 

4-     برگزاري جشنواره     95/04/28