تماس با ما

وب سایت :

www.aukh.ac.ir

پست الکترونیکی :

jashnvareh@aukh.ac.ir


شماره فاكس:

          32451692

شماره تماس معاون پژوهش و فناوري واحدخلخال  :

          32454150

   
شماره تماس دبير خانه و دفتر ارتباط با صنعت و جامعه:

32451220   الی 22              داخلي 247